hadassah.ru

Àíàëèç ñàéòà hadassah.ru

Îáíîâëåíî 09.08.2016 12:57:45 (UTC +3)
Ðåéòèíã ñàéòà: 0

Ïîèñêîâûå ñèñòåìû

{{isCollapsedanalise?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • Ñòðàíèö â èíäåêñå ßíäåêñà: 950
  Ñòðàíèö â èíäåêñå ÿíäåêñà
 • Òèö: 250
 • Êîë-âî çåðêàë äîìåíà: 0
 • DMOZ: íåò
  Íàëè÷èå ñàéòà â Open Directory Project

Usability

{{isCollapsedusability?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • Âñåãî èçîáðàæåíèé: 54
  Êîëè÷åñòâî êàðèèíîê îïðåäåëÿåòñÿ ïî òåãó img
 • Èçîáðàæåíèé áåç src: 0
  êàðòèíîê áåç àòðèáóòà src
 • Èçîáðàæåíèé áåç title èëè alt: 1
  Íàëè÷èå ýòèõ àòðèáóòîâ, ïðè óñëîâèè ÷òî îíè óíèêàëüíû è ÷èòàåìû, ìîæåò ïðîäâèíóòü âàø ñàéò íàïðèìåð â âûäà÷å ßíäåêñ.Êàðòèíîê.
 • Favicon: favicon hadassah.ru
 • Íàëè÷èå òåãà viewport: íåò
 • Íàëè÷èå Flash-ýëåìåíòîâ: íåò

Îïòèìèçàöèÿ

{{isCollapsedoptimisation?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • title: åñòü
  Çàãîëîâîê ñòðàíèöû â áðàóçåðå. Îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü óêàçàí. Âëèÿåò íà ðàíæèðîâàíèå êëþ÷åâûì îáðàçîì.
  Ìåäèöèíñêèé öåíòð "Õàäàññà" - îôèöèàëüíûé ñàéò. Ëå÷åíèå â Èçðàèëå
 • keywords: åñòü
  Êëèíèêà Õàäàññà, êëèíèêè Èçðàèëÿ, ëå÷åíèå â Èçðàèëå, êëèíèêà â Èåðóñàëèìå, ìåäèöèíñêèé öåíòð â Èçðàèëå, áîëüíèöû Èçðàèëÿ, ìåäèöèíà â Èçðàèëå, Õàäàññà, Àäàñà, Àäàññà, Õàäàñà
 • description: åñòü
  «Õàäàññà» - îôèöèàëüíûé ñàéò âåäóùåãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà Èçðàèëÿ, ïîëüçóþùåãîñÿ ìèðîâûì ïðèçíàíèåì. Ëå÷åíèå â Èçðàèëå – ýòî êëèíèêà «Õàäàññà».
 • Çàãîëîâêè: Íå íàéäåíî

Ñòàòèñòèêà

{{isCollapsedstatistic?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • ßíäåêñ.Ìåòðèêà: íåò
 • Google Analytics: íåò
 • LiveInternet: íåò
   Àíàëèç ñàéòà
 • Ñ÷åò÷èê ÒÈÖ:
  Åñëè íåîáõîäèìî çàïèñûâàòü èñòîðèþ ÒÈÖ âàøåãî ñàéòà, óñòàíîâèòå ñ÷åò÷èê ÒÈÖ - https://teveg.com/counter/
 • Alexa Rank:

Ññûëêè

{{isCollapsedlink?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • Êîë-âî ññûëîê íà äîìåí : 909
 • Êîë-âî äîíîðîâ (âñåãî): 170
 • Èñõîäÿùèå (âíåøíèå) ññûëêè äîìåíà : 2318
 • Êîë-âî ïîëó÷àòåëåé (äîìåíîâ, íà êîòîðûå ññûëàåòñÿ äàííûé õîñò): 30
 • Êîë-âî íàéäåííûõ àíêîðîâ: 101
 • Êîë-âî èñõîäÿùèõ àíêîðîâ: 33
 • iGood äîíîðîâ (LinkPad): 229966/3859478
 • Êîë-âî ññûëàþùèõñÿ IP àäðåñîâ: 123
 • Êîë-âî ññûëàþùèõñÿ ïîäñåòåé: 115

Èíôîðìàöèÿ î ñåðâåðå

{{isCollapsedserver?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • Äîìåíîâ íà ýòîì ip-àäðåñå: 0
  Êîëè÷åñòâî äîìåíîâ èñïîëüçóåìûõ íà 1 ip-àäðåñå. Çíà÷åíèå íå âëèÿåò íà ðàíæèðîâàíèå.
 • Ñòðàíèöà 404: åñòü
  Ïðàâèëüíàÿ îáðàáîòêà 404 ñòðàíèöû, ïîìîæåò èçáåæàòü äóáëåé.
  http://hadassah.ru/404
 • www: åñòü
  Äîñòóïíîñòü ñàéòà ñ ïðåôèêñîì www. Àðõàèçì, îäíàêî èñïîëüçóåòñÿ ìíîãèìè òîïîâûìè ñàéòàìè.
 • SSL: íåò
  Íàëè÷èå ssl-ñîåäèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðàíæèðîâàíèÿ íàïðèìåð â Google. Äëÿ ñàéòîâ ðàáîòàþùèõ ñ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè ïîëüçîâàòåëåé, íàïðèìåð èíòåðíåò-ìàãàçèíû ñ îíëàéí îïëàòîé, äàííûé ñåðòèôèêàò ïîìîæåò ïîäíÿòü äîâåðèå â ãëàçàõ ïîñåòèòåëåé.
 • Êîä îòâåòà ñåðâåðà:

Èíôîðìàöèÿ î ñàéòå

{{isCollapsedsite?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • Âðåìÿ çàãðóçêè: áûñòðî ( ñåê.)
 • Ðàçìåð ñòðàíèöû: 0 êá.
 • Êîäèðîâêà:
 • Ðååñòð çàïðåùåííûõ â Ðîññèè ñàéòîâ:

Ïðî÷åå

{{isCollapsedprochee?'Îòêðûòü':'Çàêðûòü'}}
 • robots.txt: åñòü
  User-agent: Yandex
   Disallow: /cgi-bin
   Disallow: /wp-admin
   Disallow: /wp-includes
   Disallow: /wp-content/plugins
   Disallow: /wp-content/cache
   Disallow: /wp-content/themes
   Disallow: /wp-trackback
   Disallow: /wp-feed
   Disallow: /wp-comments
   Disallow: */trackback
   Disallow: */feed
   Disallow: */comments
   Disallow: */media
   Disallow: */children-site/קהילה-רפואית/מידע-מגוון-לאנשי-מקצוע/קרדיולוגיה-התערבותית-בילדים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/דפי-ב×?יחות/year2002.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/עין.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/arab-bm.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/התמחות-בהדסה/הודעות/קליני.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/המרפאה-לנוירולוגיה-נאונ×?לית.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/כנסים-והרצאות/lecture.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/תיקון-ראיה.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/אשפוז-בהדסה/אוכל-בבית-החולים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/בית-ספר-הדסה/מה-יש-בבית-הספר/מערכת-שעות.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/בדיקות-פולשניות-במערכת-העיכול.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/ביופסיה-(לקיחת-דגימה)-של-הכבד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלות-ומצבים/מערכת-הראיה/ירוד-ק×?רק×?-בילדים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלקות-בית-החולים/רופאים-מספרים-על-עצמם/דר-מוני-בניפלא.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/א'/אור×?ופד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ד'/דלקת-קרום-המוח.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ה'.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/מ'/מיפוי-עצמות-(בדיקה).aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/פ'/פיזיותרפיה.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/היס×?רוסקופיה/default.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/מרפאה-ל×?יפול-בבעיות-של-הפות-והנרתיק.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/צוואר-הרחם/default.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/קולפוסקופיה.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/קרישה-בהריון.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/informationsheet.aspx
   Disallow: */English/Eng_SubNavBar/Affiliated+Schools/Betsefsiud/
   Disallow: */English/Eng_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Neurology/
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55877
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55892
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56023
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56069
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56216
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56279
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56337
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56350
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56439
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56441
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/א'/אור×?ופד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ד'/דלקת-קרום-המוח.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ה'.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/מ'/מיפוי-עצמות-(בדיקה).aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/פ'/פיזיותרפיה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011/december.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/חדשות/שוחזר-הקוד-הגנ×?י-של-נגיף-דלקת-כבד-b.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארגון-ב×?רם-על-חג-חנוכה-ב×?וח-לילדים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארוחת-ליל-הסדר-כמה-עצות-חשובות.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/דגנים-מלאים-וק×?ניות-–-אוצרות-בריאותיים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/האם-אתם-יודעים-אילו-מקומות-בגוף-מועדים-לפתח-גידולי-עור-יותר-מאחרים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הילד-שלך-שמן-כדאי-לשקול-לבצע-בירור-סיבוכי-השמנה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הכן-עצמך-לחורף.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הפרעות-היגוי-הן-תופעה-די-נפוצה-וסובלים-ממנה-כ-2-3-מהאוכלוסיה-×?יפולים-מתאימים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/חבל-שלא-ידעתי-על-כך-קודם,-הייתי-שומר-על-בריאות-פי-×?וב-יותר!.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כאבים-בעקבות-ניתוח-לב-הם-תופעה-שכיחה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כל-הסיבות-להנקה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/משמגיע-קיץ,-מרבין-ב×?יסות-×?יפים-להתנהגות-בזמן-×?יסה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/עשרת-הדיברות-ל×?יפול-אל×?רנ×?יבימשלים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/תוכנית-פריון-חדשנית-לנשאי-נגיף-האיידס.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/16-מהאוכלוסייה-סובלים-מליקויי-שמיעה.aspx
   Disallow: */лечение-опухолей-сердца-в-израиле/heart_cancer_treatment_israel_183x164
   Disallow: */лечение-опухолей-сердца-в-израиле/sarcoma_resection_patient_35_400x300.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/אגף-מחקר-ופיתוח/מרכזי-מחקר/human-embryonic-stem-cell-research-center.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/אגף-מחקר-ופיתוח/מרכזי-מחקר/minerva-center-calcium-bone-metabolism.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/אגף-מחקר-ופיתוח/ספר-המחקרים/emergency-medicine-mount-scopus.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/הצגות-של-פעילות/פוס×?רים-2006.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/פרוייק×?ים/הוראות-לאחר-ניתוח-שקדים-ואדנואידים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/פרוייק×?ים/זכויות-החולה/תקשורת-לקראת-סוף-החיים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/פרוייק×?ים/זכויות-החולה/×?יפול-מקל.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/קידום/ייעוץ-לאורח-חיים-בריא.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/קידום/הצעה-לשיתוף-תלמידי-רפואה-בייעוץ-לאורח-חיים-בריא-2012.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/שקיפות.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/דפי-ב×?יחות/year2002.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/התמחות-בהדסה/הודעות/קליני.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/כנסים-והרצאות/lecture.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/המרפאה-לנוירולוגיה-נאונ×?לית.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/עין.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/תיקון-ראיה.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/arab-bm.aspx
   Disallow: */children-site/קהילה-רפואית/מידע-מגוון-לאנשי-מקצוע/קרדיולוגיה-התערבותית-בילדים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/דפי-ב×?יחות/year2002.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/עין.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/arab-bm.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/התמחות-בהדסה/הודעות/קליני.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/המרפאה-לנוירולוגיה-נאונ×?לית.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/כנסים-והרצאות/lecture.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/תיקון-ראיה.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/אשפוז-בהדסה/אוכל-בבית-החולים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/בית-ספר-הדסה/מה-יש-בבית-הספר/מערכת-שעות.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/בדיקות-פולשניות-במערכת-העיכול.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/ביופסיה-(לקיחת-דגימה)-של-הכבד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלות-ומצבים/מערכת-הראיה/ירוד-ק×?רק×?-בילדים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלקות-בית-החולים/רופאים-מספרים-על-עצמם/דר-מוני-בניפלא.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/א'/אור×?ופד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ד'/דלקת-קרום-המוח.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ה'.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/מ'/מיפוי-עצמות-(בדיקה).aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/פ'/פיזיותרפיה.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.aspx
   Disallow: */medical-care/רפואת-שיניים.aspx
   Disallow: */private-medicine/שרות-רפואי-פר×?י/מרפאות-שיניים-ורפואת-שיניים-פר×?ית/פריודונ×?יה.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/diseasehelp/diseases-help.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hadassahschool/childrentalk.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/coagulation.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/constipation.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/emla.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/epididymitis.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/infusion.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/iron.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/nasal-polyps.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/perforated-eardrum.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/sirurgian.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitalization/schdule-in-hospitalization.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitalization/what-does-the-room-look-like.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/kishurimkefiim/cancercolorbook.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/kishurimkefiim/presentations.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/testhelp/ugi.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/whocares/chroniccenter.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/parents.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/הפרעות-בתקשורת-שמיעה,-דיבור,-שפה-ובליעה/שיקום-שמיעתי/שיקום-ילדים-כבדי-שמיעה.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/הפרעות-בתקשורת-שמיעה,-דיבור,-שפה-ובליעה/תחום-הדיבור-והבליעה/קושי-והפרעות-בבליעה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/צרו-קשר/הנהלת-המחלקה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/gynecology/אורוגינקולוגיה/דף-הסבר-לפני-בדיקה-אורודינמית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אול×?רה-סאונד/פולשני.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ivf/תרומת-ביצית-בהדסה/אחוזי-הצלחה-בהדסה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ivf/תרומת-ביצית-בהדסה/שאלות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/womenhealthcenter/menopauseclinic.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/המרכז-לבריאות-האישה-של-הדסה/היס×?רוסקופיה-אבחנתית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ללדת-בהדסה-עין-כרם/מלווים-בלידה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/המרכז-לבריאות-האישה-של-הדסה/אשור-לנשים-עם-דמם-רחמי-מוגבר.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/המרכז-לבריאות-האישה-של-הדסה/מרכז-אנדומ×?ריוזיס/סיבוכי-ניתוחים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/גינקולוגיה/אורוגינקולוגיה/דף-הסבר-לפני-בדיקה-אורודינמית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ללדת-בהדסה-עין-כרם/הריון-בסיכון-גבוה/סכרת-בהריון/מ×?רות-מוגדרות-של-ה×?יפול-בסוכרת.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/gynecology/השירות-הגינקו-אונקולוגי/מרפאות-חוץ-של-השרות-הגינקואונקולוגי.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אם-ועובר/מרפאת-סכרת-הריון.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/ivf/default.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/womenhealthcenter.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אם-ועובר/מעקב-הריון-עודף.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ללדת-בהדסה-עין-כרם/לידה-שק×?ה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/מחקר/מחקר-בסיסי.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אול×?רה-סאונד/מיילדות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/מחקר.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/womenhealthcenter/goldenage.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/gynecology/ניתוחים-במחלקת-נשים/השחרור-הביתה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/פגים-וילודים/מחלקות-יולדות-ותינוקות/פינוקים-ליולדת/לידה-×?בעית/-למי-מתאים-ללדת-בלידה-×?בעית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/פגים-וילודים/מחלקות-יולדות-ותינוקות/ביות-מלא-יולדות-ותינוקות-ג/סדר-היום-במחלקת-ביות-מלא.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/דיא×?ת-א×?קינס-בשורה-או-סכנה-בריאותית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אק×?ואליה/iq.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/×?יפול-רב-מקצועי/אודות-×?יפול-רב-מקצועי-במרפאה-בריא×?רית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונת-ילדים-ומתבגרים/גורמים-המשפיעים-על-תזונת-ילדים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/סוכרת/מניעת-סוכרת.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/לחץ-דם.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונת-ילדים-ומתבגרים/ילדים-במ×?בח/קציצות-×?ונה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונת-ילדים-ומתבגרים/ילדים-במ×?בח/לביבות-גבינה-שילדים-אוהבים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/תזונה-במחלות-שונות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/צוות-תזונה-ודיא×?ה/איריס-תאודור.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונה-נכונה-לכל/חלב-לא-רק-סידן.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/סוגי-הניתוחים/שרוול-קיבה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/תזונה-במחלות-שונות/תזונה-ומניעת-דמנציה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/×?יפים-לירידה-במשקל.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/×?יפול-רב-מקצועי/שירות-פסיכולוגי-למנותחים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/הקשר-בין-השמנה-למגוון-וזמינות-המזונות-במאה-ה-21.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/מהחל×?ה-למעשה/מפגש-שני.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/מיתוסים-על-דיא×?ה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/בישול-בריא/מתכונים-בריאים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/גלאוקומה/מידע-לחולים-יחידת-גלאוקומה/-מי-נמצא-בסיכון-לחלות-בגלאוקומה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/המרכז-למחלות-עיניים-לילדים/דפי-מידע-למ×?ופל/הנחיות-לאחר-ניתוח-ק×?רק×?-אצל-ילדים.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/עיניים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/המרכז-למחלות-עיניים-לילדים/אלבום-תמונות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/יחידת-הרשתית/צוות-יחידת-הרשתית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/המרכז-להסרת-משקפיים-הדסה-אופ×?ימל/מידע-לרופאים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/מרפאת-עיניים-כללית/מידע-לחולים-מחלקת-עיניים/(מידע-על-שרי×?ה-בקרנית-העין-(ארוזיה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/אוקולופלס×?יקה/סוגי-הניתוחים/ניתוחי-עפעפיים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/מרפאת-עיניים-כללית/צוות-מרפאת-עיניים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/אוקולופלס×?יקה/סוגי-הניתוחים/צור-קשר.aspx
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55877
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56279
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56441
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55892
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56439
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56216
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56350
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56023
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56337
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56069
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/תוכנית-פריון-חדשנית-לנשאי-נגיף-האיידס.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/משמגיע-קיץ,-מרבין-ב×?יסות-×?יפים-להתנהגות-בזמן-×?יסה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/חבל-שלא-ידעתי-על-כך-קודם,-הייתי-שומר-על-בריאות-פי-×?וב-יותר!.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הילד-שלך-שמן-כדאי-לשקול-לבצע-בירור-סיבוכי-השמנה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הפרעות-היגוי-הן-תופעה-די-נפוצה-וסובלים-ממנה-כ-2-3-מהאוכלוסיה-×?יפולים-מתאימים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כל-הסיבות-להנקה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כאבים-בעקבות-ניתוח-לב-הם-תופעה-שכיחה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/16-מהאוכלוסייה-סובלים-מליקויי-שמיעה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/חדשות/שוחזר-הקוד-הגנ×?י-של-נגיף-דלקת-כבד-b.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/האם-אתם-יודעים-אילו-מקומות-בגוף-מועדים-לפתח-גידולי-עור-יותר-מאחרים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארגון-ב×?רם-על-חג-חנוכה-ב×?וח-לילדים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011/december.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הכן-עצמך-לחורף.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/דגנים-מלאים-וק×?ניות-–-אוצרות-בריאותיים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארוחת-ליל-הסדר-כמה-עצות-חשובות.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/עשרת-הדיברות-ל×?יפול-אל×?רנ×?יבימשלים.aspx
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Gastroenterology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Patient+manual/Ein+Kerem/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Schools/Betsefsiud/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+Services/Nutrition+And+Diet/Healthy+Life+Style/Correct+Nutrition/adolescent/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Emergency+Ein+Karem/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Ophtalmonew/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Schools/Imaging/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Obstetric/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Cardiology/CardioStaff/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Orthopaedics/FindDoctors/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Neurology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Hematology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Roentgen/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Life+Services/hadassah_optimal/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Surgery+Ein+Karem/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Oncology/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Aesthetic+surgery/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Harofim/cohenjose.htm?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Patient+education/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_MainNavBar/Contact/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Obstetric/MedicalUnits/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/QualityLifeCenter/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Radiology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Maintenance/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Urology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Roentgen/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Medicine+Ein+Karem/
   Disallow: */Hadassa/Heb_MainNavBar/About/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Neurology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Maps/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Private+medical+service/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Surgery+Mount+Scopus/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Nuclear+Medicine+And+HBRC/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Surgery+Ein+Karem/
   Disallow: */hadassa/Heb_MainNavBar/News/Press+messages/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Ear+Nose+Throat/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Women/ExtraUtero+fecondation/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Psychiatry/Information+for+the+public/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Private+medical+service/lemahlakot/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+Services/Nutrition+And+Diet/Healthy+Life+Style/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Psychiatry/PsyUnits/PsyInfant/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Woomen+And+Newborn+MS/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Maxillofacial+Surgery/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Obstetric/MedicalUnits/PerinatalMedicine/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Cardiology/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Address+book.aspx
  
   
  
   Host: www.hadassah.ru
  
  User-agent: *
   Disallow: /cgi-bin
   Disallow: /wp-admin
   Disallow: /wp-includes
   Disallow: /wp-content/plugins
   Disallow: /wp-content/cache
   Disallow: /wp-content/themes
   Disallow: /wp-trackback
   Disallow: /wp-feed
   Disallow: /wp-comments
   Disallow: */trackback
   Disallow: */feed
   Disallow: */comments
   Disallow: */media
   Disallow: */children-site/קהילה-רפואית/מידע-מגוון-לאנשי-מקצוע/קרדיולוגיה-התערבותית-בילדים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/דפי-ב×?יחות/year2002.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/עין.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/arab-bm.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/התמחות-בהדסה/הודעות/קליני.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/המרפאה-לנוירולוגיה-נאונ×?לית.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/כנסים-והרצאות/lecture.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/תיקון-ראיה.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/אשפוז-בהדסה/אוכל-בבית-החולים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/בית-ספר-הדסה/מה-יש-בבית-הספר/מערכת-שעות.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/בדיקות-פולשניות-במערכת-העיכול.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/ביופסיה-(לקיחת-דגימה)-של-הכבד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלות-ומצבים/מערכת-הראיה/ירוד-ק×?רק×?-בילדים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלקות-בית-החולים/רופאים-מספרים-על-עצמם/דר-מוני-בניפלא.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/א'/אור×?ופד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ד'/דלקת-קרום-המוח.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ה'.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/מ'/מיפוי-עצמות-(בדיקה).aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/פ'/פיזיותרפיה.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/היס×?רוסקופיה/default.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/מרפאה-ל×?יפול-בבעיות-של-הפות-והנרתיק.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/צוואר-הרחם/default.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/קולפוסקופיה.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/קרישה-בהריון.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/נשים-ויולדות-והמרכז-לבריאות-האישה/informationsheet.aspx
   Disallow: */English/Eng_SubNavBar/Affiliated+Schools/Betsefsiud/
   Disallow: */English/Eng_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Neurology/
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55877
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55892
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56023
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56069
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56216
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56279
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56337
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56350
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56439
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56441
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/א'/אור×?ופד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ד'/דלקת-קרום-המוח.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ה'.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/מ'/מיפוי-עצמות-(בדיקה).aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/פ'/פיזיותרפיה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011/december.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/חדשות/שוחזר-הקוד-הגנ×?י-של-נגיף-דלקת-כבד-b.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארגון-ב×?רם-על-חג-חנוכה-ב×?וח-לילדים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארוחת-ליל-הסדר-כמה-עצות-חשובות.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/דגנים-מלאים-וק×?ניות-–-אוצרות-בריאותיים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/האם-אתם-יודעים-אילו-מקומות-בגוף-מועדים-לפתח-גידולי-עור-יותר-מאחרים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הילד-שלך-שמן-כדאי-לשקול-לבצע-בירור-סיבוכי-השמנה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הכן-עצמך-לחורף.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הפרעות-היגוי-הן-תופעה-די-נפוצה-וסובלים-ממנה-כ-2-3-מהאוכלוסיה-×?יפולים-מתאימים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/חבל-שלא-ידעתי-על-כך-קודם,-הייתי-שומר-על-בריאות-פי-×?וב-יותר!.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כאבים-בעקבות-ניתוח-לב-הם-תופעה-שכיחה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כל-הסיבות-להנקה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/משמגיע-קיץ,-מרבין-ב×?יסות-×?יפים-להתנהגות-בזמן-×?יסה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/עשרת-הדיברות-ל×?יפול-אל×?רנ×?יבימשלים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/תוכנית-פריון-חדשנית-לנשאי-נגיף-האיידס.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/16-מהאוכלוסייה-סובלים-מליקויי-שמיעה.aspx
   Disallow: */лечение-опухолей-сердца-в-израиле/heart_cancer_treatment_israel_183x164
   Disallow: */лечение-опухолей-сердца-в-израиле/sarcoma_resection_patient_35_400x300.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/אגף-מחקר-ופיתוח/מרכזי-מחקר/human-embryonic-stem-cell-research-center.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/אגף-מחקר-ופיתוח/מרכזי-מחקר/minerva-center-calcium-bone-metabolism.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/אגף-מחקר-ופיתוח/ספר-המחקרים/emergency-medicine-mount-scopus.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/הצגות-של-פעילות/פוס×?רים-2006.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/פרוייק×?ים/הוראות-לאחר-ניתוח-שקדים-ואדנואידים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/פרוייק×?ים/זכויות-החולה/תקשורת-לקראת-סוף-החיים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/פרוייק×?ים/זכויות-החולה/×?יפול-מקל.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/קידום/ייעוץ-לאורח-חיים-בריא.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/קידום/הצעה-לשיתוף-תלמידי-רפואה-בייעוץ-לאורח-חיים-בריא-2012.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/מרכז-לאיכות-וב×?יחות-קלינית/שקיפות.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/דפי-ב×?יחות/year2002.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/התמחות-בהדסה/הודעות/קליני.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/כנסים-והרצאות/lecture.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/המרפאה-לנוירולוגיה-נאונ×?לית.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/עין.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/תיקון-ראיה.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/arab-bm.aspx
   Disallow: */children-site/קהילה-רפואית/מידע-מגוון-לאנשי-מקצוע/קרדיולוגיה-התערבותית-בילדים.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/דפי-ב×?יחות/year2002.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/עין.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/arab-bm.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/התמחות-בהדסה/הודעות/קליני.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/המרפאה-לנוירולוגיה-נאונ×?לית.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/כנסים-והרצאות/lecture.aspx
   Disallow: */רפואה-ומחקר/קהילה-רפואית/מאמרים/תיקון-ראיה.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/אשפוז-בהדסה/אוכל-בבית-החולים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/בית-ספר-הדסה/מה-יש-בבית-הספר/מערכת-שעות.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/בדיקות-פולשניות-במערכת-העיכול.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/הסבר-על-בדיקות-ואבחונים/ביופסיה-(לקיחת-דגימה)-של-הכבד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלות-ומצבים/מערכת-הראיה/ירוד-ק×?רק×?-בילדים.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מחלקות-בית-החולים/רופאים-מספרים-על-עצמם/דר-מוני-בניפלא.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/א'/אור×?ופד.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ד'/דלקת-קרום-המוח.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/ה'.aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/מ'/מיפוי-עצמות-(בדיקה).aspx
   Disallow: */children-site/children-and-adolescents/מילון/פ'/פיזיותרפיה.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.aspx
   Disallow: */medical-care/רפואת-שיניים.aspx
   Disallow: */private-medicine/שרות-רפואי-פר×?י/מרפאות-שיניים-ורפואת-שיניים-פר×?ית/פריודונ×?יה.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/diseasehelp/diseases-help.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hadassahschool/childrentalk.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/coagulation.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/constipation.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/emla.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/epididymitis.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/infusion.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/iron.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/nasal-polyps.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/perforated-eardrum.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitaldictionary/sirurgian.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitalization/schdule-in-hospitalization.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/hospitalization/what-does-the-room-look-like.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/kishurimkefiim/cancercolorbook.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/kishurimkefiim/presentations.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/testhelp/ugi.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/childrenandkids/childsandkids/whocares/chroniccenter.aspx
   Disallow: */children-site/departments-and-units/he-il/parents.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/הפרעות-בתקשורת-שמיעה,-דיבור,-שפה-ובליעה/שיקום-שמיעתי/שיקום-ילדים-כבדי-שמיעה.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/הפרעות-בתקשורת-שמיעה,-דיבור,-שפה-ובליעה/תחום-הדיבור-והבליעה/קושי-והפרעות-בבליעה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/צרו-קשר/הנהלת-המחלקה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/gynecology/אורוגינקולוגיה/דף-הסבר-לפני-בדיקה-אורודינמית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אול×?רה-סאונד/פולשני.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ivf/תרומת-ביצית-בהדסה/אחוזי-הצלחה-בהדסה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ivf/תרומת-ביצית-בהדסה/שאלות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/womenhealthcenter/menopauseclinic.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/המרכז-לבריאות-האישה-של-הדסה/היס×?רוסקופיה-אבחנתית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ללדת-בהדסה-עין-כרם/מלווים-בלידה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/המרכז-לבריאות-האישה-של-הדסה/אשור-לנשים-עם-דמם-רחמי-מוגבר.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/המרכז-לבריאות-האישה-של-הדסה/מרכז-אנדומ×?ריוזיס/סיבוכי-ניתוחים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/גינקולוגיה/אורוגינקולוגיה/דף-הסבר-לפני-בדיקה-אורודינמית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ללדת-בהדסה-עין-כרם/הריון-בסיכון-גבוה/סכרת-בהריון/מ×?רות-מוגדרות-של-ה×?יפול-בסוכרת.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/gynecology/השירות-הגינקו-אונקולוגי/מרפאות-חוץ-של-השרות-הגינקואונקולוגי.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אם-ועובר/מרפאת-סכרת-הריון.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/ivf/default.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/womenhealthcenter.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אם-ועובר/מעקב-הריון-עודף.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/ללדת-בהדסה-עין-כרם/לידה-שק×?ה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/מחקר/מחקר-בסיסי.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/אול×?רה-סאונד/מיילדות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/מחקר.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/רופאי-המחלקה/רשימת-רופאי-המחלקה-לפי-תת-התמחויות/womenhealthcenter/goldenage.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/נשים-ויולדות-עין-כרם/יחידות-רפואיות/gynecology/ניתוחים-במחלקת-נשים/השחרור-הביתה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/פגים-וילודים/מחלקות-יולדות-ותינוקות/פינוקים-ליולדת/לידה-×?בעית/-למי-מתאים-ללדת-בלידה-×?בעית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/פגים-וילודים/מחלקות-יולדות-ותינוקות/ביות-מלא-יולדות-ותינוקות-ג/סדר-היום-במחלקת-ביות-מלא.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/דיא×?ת-א×?קינס-בשורה-או-סכנה-בריאותית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אק×?ואליה/iq.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/×?יפול-רב-מקצועי/אודות-×?יפול-רב-מקצועי-במרפאה-בריא×?רית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונת-ילדים-ומתבגרים/גורמים-המשפיעים-על-תזונת-ילדים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/סוכרת/מניעת-סוכרת.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/לחץ-דם.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונת-ילדים-ומתבגרים/ילדים-במ×?בח/קציצות-×?ונה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונת-ילדים-ומתבגרים/ילדים-במ×?בח/לביבות-גבינה-שילדים-אוהבים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/תזונה-במחלות-שונות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/צוות-תזונה-ודיא×?ה/איריס-תאודור.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/אורח-חיים-בריא/תזונה-נכונה-לכל/חלב-לא-רק-סידן.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/סוגי-הניתוחים/שרוול-קיבה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/גורמי-סיכון-ומחלות/תזונה-במחלות-שונות/תזונה-ומניעת-דמנציה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/×?יפים-לירידה-במשקל.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/×?יפול-רב-מקצועי/שירות-פסיכולוגי-למנותחים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/הקשר-בין-השמנה-למגוון-וזמינות-המזונות-במאה-ה-21.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאות-ומכוני-תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/מרפאת-בריא×?ריה/מהחל×?ה-למעשה/מפגש-שני.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/השמנה-ודיא×?ה/מיתוסים-על-דיא×?ה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/תזונה-ודיא×?ה-עין-כרם/בישול-בריא/מתכונים-בריאים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/גלאוקומה/מידע-לחולים-יחידת-גלאוקומה/-מי-נמצא-בסיכון-לחלות-בגלאוקומה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/המרכז-למחלות-עיניים-לילדים/דפי-מידע-למ×?ופל/הנחיות-לאחר-ניתוח-ק×?רק×?-אצל-ילדים.aspx
   Disallow: */medical-care/clinics/עיניים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/המרכז-למחלות-עיניים-לילדים/אלבום-תמונות.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/יחידת-הרשתית/צוות-יחידת-הרשתית.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/המרכז-להסרת-משקפיים-הדסה-אופ×?ימל/מידע-לרופאים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/מרפאת-עיניים-כללית/מידע-לחולים-מחלקת-עיניים/(מידע-על-שרי×?ה-בקרנית-העין-(ארוזיה.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/אוקולופלס×?יקה/סוגי-הניתוחים/ניתוחי-עפעפיים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/מרפאת-עיניים-כללית/צוות-מרפאת-עיניים.aspx
   Disallow: */medical-care/departments/עיניים/אוקולופלס×?יקה/סוגי-הניתוחים/צור-קשר.aspx
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55877
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56279
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56441
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=55892
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56439
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56216
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56350
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56023
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56337
   Disallow: */doctor-page.aspx?id=56069
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/תוכנית-פריון-חדשנית-לנשאי-נגיף-האיידס.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/משמגיע-קיץ,-מרבין-ב×?יסות-×?יפים-להתנהגות-בזמן-×?יסה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/חבל-שלא-ידעתי-על-כך-קודם,-הייתי-שומר-על-בריאות-פי-×?וב-יותר!.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הילד-שלך-שמן-כדאי-לשקול-לבצע-בירור-סיבוכי-השמנה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הפרעות-היגוי-הן-תופעה-די-נפוצה-וסובלים-ממנה-כ-2-3-מהאוכלוסיה-×?יפולים-מתאימים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כל-הסיבות-להנקה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/כאבים-בעקבות-ניתוח-לב-הם-תופעה-שכיחה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/16-מהאוכלוסייה-סובלים-מליקויי-שמיעה.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/חדשות/שוחזר-הקוד-הגנ×?י-של-נגיף-דלקת-כבד-b.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/האם-אתם-יודעים-אילו-מקומות-בגוף-מועדים-לפתח-גידולי-עור-יותר-מאחרים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארגון-ב×?רם-על-חג-חנוכה-ב×?וח-לילדים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/אירועים/2011/december.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/הכן-עצמך-לחורף.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/דגנים-מלאים-וק×?ניות-–-אוצרות-בריאותיים.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/ארוחת-ליל-הסדר-כמה-עצות-חשובות.aspx
   Disallow: */אודות-הדסה/tips/עשרת-הדיברות-ל×?יפול-אל×?רנ×?יבימשלים.aspx
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Gastroenterology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Patient+manual/Ein+Kerem/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Schools/Betsefsiud/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+Services/Nutrition+And+Diet/Healthy+Life+Style/Correct+Nutrition/adolescent/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Emergency+Ein+Karem/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Ophtalmonew/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Schools/Imaging/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Obstetric/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Cardiology/CardioStaff/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Orthopaedics/FindDoctors/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Neurology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Hematology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Roentgen/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Life+Services/hadassah_optimal/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Surgery+Ein+Karem/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Oncology/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Aesthetic+surgery/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Harofim/cohenjose.htm?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Patient+education/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_MainNavBar/Contact/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Obstetric/MedicalUnits/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/QualityLifeCenter/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Radiology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Maintenance/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Urology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Roentgen/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Medicine+Ein+Karem/
   Disallow: */Hadassa/Heb_MainNavBar/About/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Neurology/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Maps/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Private+medical+service/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Surgery+Mount+Scopus/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Nuclear+Medicine+And+HBRC/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Surgery+Ein+Karem/
   Disallow: */hadassa/Heb_MainNavBar/News/Press+messages/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Ear+Nose+Throat/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Clinics/Women/ExtraUtero+fecondation/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Psychiatry/Information+for+the+public/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Private+medical+service/lemahlakot/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+Services/Nutrition+And+Diet/Healthy+Life+Style/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Psychiatry/PsyUnits/PsyInfant/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Woomen+And+Newborn+MS/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Maxillofacial+Surgery/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Obstetric/MedicalUnits/PerinatalMedicine/
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Departments/Medical+departments/Cardiology/?wbc_purpose=Basic
   Disallow: */Hadassa/Heb_SubNavBar/Address+book.aspx
  
  
  
  Sitemap: http://www.hadassah.ru/sitemap.xml
 • sitemap.xml: åñòü

Äðóãèå ñàéòû

irkutsk.mts.ru / Îïåðàòîð ñâÿçè ÌÒÑ - Ñîòîâàÿ ñâÿçü, òåëåâèäåíèå è èíòåðíåò, óñëóãè ìîáèëüíîé ñâÿçè ÷àñòíûì êëèåíòàì - Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

kekc.info / Ñêàçêè, Ïîýìû, Äðàìû, Ïðîçà è Ñòèõîòâîðåíèÿ Ïóøêèíà - "Ñêàçêè Ïóøêèíà": âñå ïðîèçâåäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà

spl.ru / Äîìàøíèå êèíîòåàòðû, àêóñòèêà è àóäèîòåõíèêà, òåëåâèçîðû, ïðîåêòîðû | SoundProLab

globol.biz / Áûòîâàÿ õèìèÿ îïòîì, õèìèÿ îïòîì â Ìîñêâå, îïòîâàÿ ïðîäàæà áûòîâîé õèìèè. Êîìïàíèÿ Ãëîáîë.

olga-tihomirova.ru / Ñàëîí-àòåëüå Îëüãè Òèõîìèðîâîé, àòåëüå ïî ïîøèâó îäåæäû

prospekt-invest.ru / 403 Forbidden

gavs.yakutia.ru / Êóïèòü àâèàáèëåò, áèëåòû ßêóòèÿ, çàêàç àâèàáèëåòîâ, áðîíèðîâàíèå àâèàáèëåòîâ, ðàñïèñàíèå ñàìîëåòîâ è ïîåçäîâ, æåëåçíîäîðîæíûå áèëåòû, êàññû, àâèàêîìïàíèè, îíëàéí áðîíèðîâàíèå, òóðàãåíòñòâî, òóðû, òóðèçì, çàêàçàòü òóð, îòåëè, ãîñòèíèöà Ñîíàòà, çàáðîíèðîâàòü íîìåð, ðåñòîðàí Âåíñêèé, ôîòîêîíêóðñ îò ÃÀÂÑ-òóð, êîðïîðàòèâíîå îáñëóæèâàíèå, ïîäàðî÷íûé ñåðòèôèêàò, íîâîñòè